โปรแกรมการจัดการและตรวจติดตามด้วยมาตรฐาน ISO (iVis-ISO MTS) | โปรแกรม ERP | โปรแกรมการจัดการเอกสาร | โปรแกรมการซ่อมบำรุงเครื่องจักร | โปรแกรมประเมินพนักงานแบบ 360 องศา | โปรแกรม Training System | โปรแกรมติดตามมาตรฐาน ISO | Innovative Software Services Co.,Ltd

Products of InnoSoft


Video Animations


โปรแกรม Monarch BPM and Workflow

โปรแกรมจัดการเอกสาร iVis Docucare

โปรแกรมตรวจสอบย้อนกลับ Innosoft TraceabilityCetifiedRecommended Links
QR Code


Article

ERP เป็นคำย่อมาจาก Enterprise Resource Planning หมายถึง การวางแผนการใช้ทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม เพื่อให้เกิดการใช้ ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดในธุรกิจหรือองค์กรนั้น ดังนั้น ระบบ ERP จึงเป็นระบบสารสนเทศขององค์กรที่นำแนวคิดและวิธีการบริหาร มาทำให้เกิดเป็นระบบเชิงปฏิบัติในองค์กรแบบบูรณาการ (Integrate) รวมงานหลัก (Business Core) ต่างๆ ในองค์กรทั้งหมด เช่น การจัดจ้าง การผลิต การขาย การบัญชี และการบริหารบุคคล เข้าด้วยกัน ให้เป็นระบบที่สัมพันธ์กันและเชื่อมโยงกันอย่างทันทีทันใด(Real Time) ทั้งนี้เพื่อช่วยให้การวาง แผนและบริหารทรัพยากรของบริษัทและองค์กรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังช่วยลดเวลาและขั้นตอน (Algorithm) การทำงานได้อีกด้วย

ระบบ ERP มีการพัฒนาไปสู่รูปแบบซอฟต์แวร์ประยุกต์มาตรฐานมากขึ้นและสามารถใช้ได้หลากหลายเพลทฟอร์มอย่างมีประสิทธิภาพ โดย โปรแกรม ERP มีหน้าที่รวบรวมส่วนประกอบทางธุรกิจต่างๆ เช่น งานวางแผน (Planning) งานผลิต (Production) งานขาย (Sale) งานทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource) และงานบัญชีการเงิน (Accounting/Finance) ระบบขายหน้าร้าน POSPOS แล้วเชื่อมโยงส่วนงานต่างๆเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้มีการ ใช้ข้อมูลร่วมกันจากฐานข้อมูลเดียวกัน มีการใช้กระบวนการที่เป็นมาตรฐานร่วมกัน (Common Processes) ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการทำงานกระบวน การทางธุรกิจขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ข้อดีของการรวมข้อมูลไว้ในฐานข้อมูลเดียวกัน เพื่อให้ข้อมูลเดียวกันสามารถใช้ร่วมกันทั้ง องค์กรได้

ถ้าหากท่านต้องการ ผู้พัฒนา ERP ให้เหมาะสมกับงานและองค์กรของท่าน ติดต่อได้ที่นี่Tags: โปรแกรม ERP,โปรแกรม Monarch BPM and Workflow,โปรแกรมการจัดการเอกสาร,โปรแกรมการจัดการและติดตามด้วยมาตรฐาน ISO,โปรแกรมการซ่อมบำรุงเครื่องจักร,โปรแกรมประเมินพนักงานแบบ 360 องศา,โปรแกรมบริหารคลังสินค้า,โปรแกรมบริหารจัดการสำหรับธุรกิจSME


Copyright ©2018 Innovative Software Services Co.,Ltd, All Rights Reserved.