โปรแกรม InnoSoft Training System ประกอบด้วย

1. บันทึกประวัติของผู้สมัครงาน และผลของการสอบข้อเขียน
2. บันทึกประวัติของพนักงาน
3. กำหนดหลักสูตรการอบรม และ ผู้เข้าอบรม เพื่อประเมินค่าใช้จ่าย
4. ตรวจสอบการเข้ารับการอบรมในแต่ละหลักสูตร
5. ออกแบบชุดคำถาม – คำตอบ เพื่อประเมินผลผู้เข้ารับการอบรม
6. สรุปเกี่ยวกับการอบรม